ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ

 

( ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ Logo နှင့် အမည်များကို သက်ဆိုင်ရာ Website များ၏ Link များဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားရှိပါသည်။)

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ


မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း


မော်တော်ယာဉ်သက်တမ်းတိုးယာဉ်စစ်ရက်ချိန်းရယူရန် အတွက် ဤနေရာသို့နှိပ်ရန်

Online Appointment Application Form (For Renewal Vehicle Registration)

(မော်တော်ယာဉ်သက်တမ်းတိုးယာဉ်စစ်ရက်ချိန်းရယူရန် လျှောက်လွှာပုံစံ)


ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရက်ချိန်းရယူရန် အတွက် ဤနေရာသို့နှိပ်ရန်

Online Appointment Application Form

(အွန်လိုင်းရက်ချိန်းရယူရန် လျှောက်လွှာပုံစံ)


ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းသင်တန်းရက်ချိန်း ရယူရန် အတွက် ဤနေရာသို့နှိပ်ရန်

Online Appointment Application Form

(ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းသင်တန်းရက်ချိန်းလျှောက်လွှာပုံစံ)

ယာဉ်စည်းကမ်း၊လမ်းစည်းကမ်း ပညာပေးသင်တန်း Online Booking ရယူ ဆောင်ရွက်ပုံ လုပ်ငန်းစဉ်


မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်မှန်ကန်ခြင်း ရှိ/မရှိ ယာဉ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းသည့်စနစ် (Online Booking System) ရယူဆောင်ရွက်ရန် ဤနေရာသို့နှိပ်ပါ

Online Appointment Application Form

(အွန်လိုင်းရက်ချိန်းရယူရန် လျှောက်လွှာပုံစံ)

မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်မှန်ကန်ခြင်း ရှိ/မရှိ ယာဉ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရန် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းသည့်စနစ် (Online Booking System) ရယူဆောင်ရွက်ပုံ လုပ်ငန်းစဉ်


ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်ပြင်သင်တန်းများ