ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်မှန်ကန်ခြင်း ရှိ/မရှိ ယာဉ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရန် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းသည့်စနစ် (Online Booking System) ရယူဆောင်ရွက်ပုံ လုပ်ငန်းစဉ်များ