ဆက်သွယ်ရေးသတင်း

ဆက်သွယ်ရေးသတင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၊ ( ၂၁ ) ရက်

Incident Handling – Intrusion Detection (တတိယအကြိမ်) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ

၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၊ ( ၁၁ ) ရက်

Linux Foundation နှင့် Windows Server Administration Course -1 သင်တန်းဆင်းပွဲ

၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၊ ( ၂၅ ) ရက်

Linux Foundation and Windows Server Administration Course -1

၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၊ ( ၂၁ ) ရက်

Basic Satellite Communications သင်တန်းဆင်းပွဲ