ဆက်သွယ်ရေးသတင်း

ဆက်သွယ်ရေးသတင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၊ ( ၂၀ ) ရက်

Online Security Awareness သင်တန်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၊ ( ၁၀ ) ရက်

Online Security Awareness သင်တန်းဆင်းပွဲ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၊ ( ၆ ) ရက်

Online Security Awareness နှင့် Front-end Web Development with JavaScript သင်တန်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၂၃ ) ရက်

Advanced Excel/Advanced Networking Course 1 သင်တန်းဆင်းပွဲ