ဆက်သွယ်ရေးသတင်း

ဆက်သွယ်ရေးသတင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ( ၁၈ ) ရက်

ISMS နှင့် Project Planning and Management for Software Development သင်တန်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ( ၁၅ ) ရက်

Advanced Networking I , Linux System Administration I & Microsoft Office Excel (Online) သင်တန်းဆင်းပွဲ