ဆက်သွယ်ရေးသတင်း

ဆက်သွယ်ရေးသတင်း

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၊ ( ၁၉ ) ရက်

Open Data and Data Analytics နှင့် Develop an IT Strategic Plan သင်တန်း

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၊ ( ၁၆ ) ရက်

Microsoft Office PowerPoint 2019 သင်တန်း သင်တန်းဆင်းပွဲ

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၊ ( ၁၃ ) ရက်

Microsoft Office PowerPoint 2019 သင်တန်း

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၊ ( ၇ ) ရက်

IT Service Management နှင့် Information Security သင်တန်းဆင်းပွဲ

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၊ ( ၅ ) ရက်

IT Service Management နှင့် Information Security သင်တန်း