ဆက်သွယ်ရေးသတင်း

ဆက်သွယ်ရေးသတင်း

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၊ ( ၂၅ ) ရက်

The Future CIO Leader သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၊ ( ၂၂ ) ရက်

Data Analytics and Power BI သင်တန်း၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၊ ( ၂၀ ) ရက်

The Future CIO Leader သင်တန်း၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ