ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန / ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် အမည်‌ ရာထူး ဌာန ရုံးဖုန်းနံပါတ် ဖက်(စ်)နံပါတ်
ဦးစိုးသိန်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဆက်သွယ်ရေးညွွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၀၆၇-၄၀၇၂၂၅ ၀၆၇-၄၀၇၂၁၆
ဦးမျိုးဆွေ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဆက်သွယ်ရေးညွွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၀၆၇-၄၀၇၅၃၅ ၀၆၇-၄၀၇၂၂၇
ဦးခင်ကျော် ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံရေးရာဌာန ၀၆၇-၄၀၇၄၈၇ ၀၆၇-၄၀၇၂၂၇
ဦးသန်းထွန်းအောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဌာန ၀၆၇-၄၀၇၄၃၅ ၀၆၇-၄၀၇၅၃၉
​ဒေါ်စံစံ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဥပဒေဌာန ၀၆၇-၄၀၇၂၂၈ ၀၆၇-၄၀၇၂၂၇
ဦးစိုးနိုင် ညွှန်ကြားရေးမှူး လိုင်စင်နှင့်စစ်ဆေးရေးဌာန ၀၆၇-၄၀၇၂၂၆ ၀၆၇-၄၀၇၂၂၇
ဦးဇာနည်အောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းဌာန ၀၆၇-၄၀၇၄၃၈ ၀၆၇-၄၀၇၂၂၇
ဒေါ်စိမ့်စိမ့်အေး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ပူးတွဲတာဝန်) အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန ၀၆၇-၄၀၇၆၂၅ ၀၆၇-၄၀၇၂၂၇