ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုအပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုရန်