ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

MPT Mobile Phone

International Roaming Service

More Detail....

 

Postpaid မိုဘိုင်းဖုန်းများ အတွက် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၊ (နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး) ရှိ ငွေလက်ခံ ကောင်တာများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် / တိုင်း မန်နေဂျာရုံး၊ ငွေစာရင်းဌာနများတွင် သတ်မှတ်ထားသော ကြိုတင်ငွေ ပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါမည်။ ကြိုတင်ငွေပေးရန် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း ၊ ငွေစာရင်းဌာန ၏ ဖုန်းအမှတ် (၀၁-၂၄၆၂၄၈) တွင် စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။ Prepaid မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် မိမိသုံးစွဲလိုသည့် အခြေအနေအရ ကျသင့်မည့် Bill amount ကို ခန့်မှန်းကာ ကြိုတင်၍ ငွေဖြည့် ထားရန် လိုအပ်ပါမည်။ International Roaming စနစ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၊ ရုံးချုပ်အခြေစိုက် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစခန်း၊ ရန်ကုန်မြို့သို့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ရုံးချုပ်အခြေစိုက် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစခန်း၏ ဖုန်းအမှတ် (၀၁-၈၆၀၄၉၇၇) တွင် စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

 

MPT Mobile phone Basice Services

More Detail......

 
စဉ် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစား လစဉ်ကြေး WCDMA GSM CDMA2000 CDMA-800 CDMA-450 မှတ်ချက်
CLI မကောက်ခံပါ  
SMS မကောက်ခံပါ တစ်စောင်- ၂၅ ကျပ်

MPT Mobile phone Value Added Services

 

စဉ် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစား လစဉ်ကြေး WCDMA GSM CDMA2000 CDMA-800 CDMA-450 မှတ်ချက်
Call Wait ၅၀၀  
Call Forward ၉၀၀၀  
Caller Ring Back Tone ၂၀၀၀ X X  
Voice Mail Service ၁၀၀၀ X X X တစ်စောင်- ၅၀ ကျပ်
Missed Call Alert ၁၀၀၀ X X X  
Internet မကောက်ခံပါ X တပ်ဆင်ခ- ၁၀၀၀၀ ကျပ်

FAX ၅၀၀၀ X X တပ်ဆင်ခ- ၆၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်မိနစ်- ၅၀ ကျပ်

MPT Mobile Phone Prepaid Service

 
အကြောင်းအရာ WCDMA WCDMA
(တန်ဘိုးနည်း)
GSM GSM
(တန်ဘိုးနည်း)
CDMA2000

CDMA-800(တန်ဘိုးနည်း)

CDMA-
450
ကနဦး
တပ်ဆင်ခ
Not
Available
၁၅၀၀ Not
Available
၁၅၀၀ Not
Available
၁၅၀၀ Not
Available
Top Up
Service
Available Available Available Available Available Available Available
Top Up
Card Value

၅၀၀၀ ကျပ်

၁၀၀၀၀ ကျပ်

၃၀၀၀၀ ကျပ်

၅၀၀၀ ကျပ်

၁၀၀၀၀ ကျပ်

၃၀၀၀၀ ကျပ်

၅၀၀၀ ကျပ်

၁၀၀၀၀ ကျပ်

၃၀၀၀၀ ကျပ်

၅၀၀၀ ကျပ်

၁၀၀၀၀ ကျပ်

၃၀၀၀၀ ကျပ်

၅၀၀၀ ကျပ်

၁၀၀၀၀ ကျပ်

၅၀၀၀ ကျပ်

၁၀၀၀၀ ကျပ်

၃၀၀၀၀ ကျပ်

၅၀၀၀ ကျပ်

၁၀၀၀၀ ကျပ်

Validity
(ထုတ်လုပ်
သည့်နေ့မှ)
(၆)လ (၆)လ (၆)လ (၆)လ (၆)လ (၆)လ (၆)လ

Active Period
(5000Ks)
ငွေဖြည့်သည့်
ရက်မှ

(၁၂၀)ရက် (၆၀)ရက် (၁၂၀)ရက် (၆၀)ရက် (၁၂၀)ရက် (၆၀)ရက် (၁၂၀)ရက်
Active Period
(10000Ks)
ငွေဖြည့်သည့်
ရက်မှ
(၁၈၀)ရက် (၁၂၀)ရက် (၁၈၀)ရက် (၁၂၀)ရက် (၁၈၀)ရက် (၁၂၀)ရက် (၁၈၀)ရက်
Active Period
(30000Ks)
ငွေဖြည့်သည့်
ရက်မှ
(၃၆၀)ရက် (၁၈၀)ရက် (၃၆၀)ရက် (၁၈၀)ရက် Not
Available
(၁၈၀)ရက် Not
Available
လစဉ်ကြေး မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
CLI မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
ပည်ပ
အထွက်
ခေါ်ဆိုခ
၁မိနစ်-
၅၀ကျပ်/ ၂၃ကျပ်
၁မိနစ်-
၅၀ကျပ်/ ၂၃ကျပ်
၁မိနစ်-
၅၀ကျပ်/ ၂၃ကျပ်
၁မိနစ်-
၅၀ကျပ်/ ၂၃ကျပ်
၁မိနစ်-
၅၀ကျပ်/ ၂၅ကျပ်
၁မိနစ်-
၅၀ကျပ်/ ၂၃ကျပ်
၁မိနစ်-
၅၀ကျပ်/ ၂၃ကျပ်
ပြည်ပ
အထွက်
ခေါ်ဆိုခ
နိုင်ငံပေါ်
မူတည်
နိုင်ငံပေါ်
မူတည်
နိုင်ငံပေါ်
မူတည်
နိုင်ငံပေါ်
မူတည်
နိုင်ငံပေါ်
မူတည်
နိုင်ငံပေါ်
မူတည်
နိုင်ငံပေါ်
မူတည်
အဝင်
ခေါ်ဆိုခ
မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
မကောက်
ခံပါ
SMS
ပေးပို့ခ
တစ်စောင်-
၂၅ ကျပ်/ ၁၅ကျပ်
တစ်စောင်-
၂၅ ကျပ်/ ၁၅ကျပ်
တစ်စောင်-
၂၅ ကျပ်/ ၁၅ကျပ်
တစ်စောင်-
၂၅ ကျပ်/ ၁၅ကျပ်
တစ်စောင်-
၂၅ ကျပ်/ ၁၅ကျပ်
တစ်စောင်-
၂၅ ကျပ်/ ၁၅ကျပ်
တစ်စောင်-
၂၅ ကျပ်/ ၁၅ကျပ်
Internet Service ၁၀၀၀၀
ကျပ်
၁၀၀၀၀
ကျပ်
၁၀၀၀၀
ကျပ်
၁၀၀၀၀
ကျပ်
၁၀၀၀၀
ကျပ်
၁၀၀၀၀
ကျပ်
Not
Available
Internet Service
အသုံးပြုခ
၁မိနစ်-
၄ကျပ်
၁မိနစ်-
၄ကျပ်
၁မိနစ်-
၂ကျပ်
၁မိနစ္-
၂က်ပ္
၁မိနစ်-
၄ကျပ်
၁မိနစ်-
၄ကျပ်
Not
Available