ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း၏ သမိုင်းကြောင်း

 

  • ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် “နိုင်ငံတော်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး”“Union of Burma Airways” (UBA) ဘုတ်အဖွဲ့ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

 

  • ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ အဖြစ် အက်ဥပဒေ ပြဌာန်း၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 

  • ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် “လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း”“Burma Airways Corporation” (BAC)ဟု ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 

  • ၁၉၈၉ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့လေကြောင်း “Myanma Airways” (MA) ဟု ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 

  • ၅-၁၂-၂၀၁၄ ရက်နေ့ တွင် မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းဥပဒေ ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊   ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် (၅၂) ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။

 

  • ၂၄-၉-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၉/၂၀၁၅) မှ သဘောတူညီချက်အရ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းနည်းဥပဒေ အား ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏  ၁၁-၁၂-၂၀၁၅    ရက်စွဲ ပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၂၃၁/၂၀၁၅) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

 

  • ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊  ဝန်ကြီးရုံး၏ ၄-၅-၂၀၁၅ရက်နေ့စွဲပါ   အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၀/၂၀၁၅) ဖြင့် မြန်မာ့လေကြောင်းပိုင် ပစ္စည်းများအားလုံးနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း (မြန်မာ အမျိုးသား လေကြောင်းကုမ္မဏီလီမိတက်)သို့ လွှဲပြောင်း ဆက်ခံခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

 

  • မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်အား မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ၁၆-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ ခွင့်ပြုအမိန့်အမှတ်၊ မသန-၁၁၄၂/၂၀၁၆ ဖြင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။