ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေကြောင်း ကောလိပ် ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ကမာရွတ်မြို.နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တယ်လီဖုန်း - ၉၅-၁-၅၃၉၄၆၄ ၊ ၅၃၉၄၆၅

Fax: ၉၅-၁-၅၁၃၄၄၈