ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး / ဆက်သွယ်ရန်

 

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ရုံးဖုန်း

အိမ်ဖုန်း

လက်ကိုင်ဖုန်း

ဦးဇော်ဝင်း  

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

၀၁-၃၈၀၇၅၃

၀၁-၃၈၀၇၅၄
fax- ၀၁-၃၇၂၇၂၁

၀၉-၇၃ ၁၃၄၇၄၄

၀၉-၇၃ ၂၀၂၇၂၇
၀၉-၂၅ ၀၂၈၄၁၇၄

 ဦးဌေးအောင်

အထွေထွေမန်နေဂျာ

၀၁-၃၇၉၃၄၈

၀၁-၃၈၀၇၅၉

 

၀၉-၈၆ ၁၇၉၉၀

၀၉-၄၂ ၈၆၁၇၉၉၀

ဦးသီလသိမ်း

ဒု-အထွေထွေမန်နေဂျာ(စီမံ)

၀၁-၃၈၀၇၅၇

၀၁-၂၂၀၄၆၇

၀၉-၈၅ ၃၄၉၁၈

ဦးမောင်မောင်အောင်

ဒု-အထွေထွေမန်နေဂျာ(ကုန်ပို့)

၀၁-၃၈၀၇၅၆

 

၀၉-၇၉ ၅၉၆၁၃၄၄

၀၉-၄၉ ၃၀၇၇၀၄

ဦးမောင်မောင်အောင်

ဒု-အထွေထွေမန်နေဂျာ(စစ်ဆေးရေး)

(ပူးတွဲ)

၀၁-၃၈၁၉၂၁

 

 

ဦးပြည်ငြိမ်း

ဒု-အထွေထွေမန်နေဂျာ(ပို့ဆောင်ရေး)

၀၁-၃၈၀၇၆၁

၀၁-၂၅၀၂၅၃

၀၉-၅၁ ၇၁၀၀၈

ဦးစိုးမြင့်

ဒု-အထွေထွေမန်နေဂျာ(အင်/ယာ)

၀၁-၃၈၀၇၅၁

၀၁-၂၅၃၂၇၁

၀၉-၅၀ ၂၈၅၁၁

‌ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်

ဒု-အထွေထွေမန်နေဂျာ(ဘဏ္ဍာရေး)

၀၁-၃၇၉၃၄၇

၀၁-၂၅၀၅၃၇

၀၉-၅၁ ၅၄၄၅၈

ဦးအောင်သန်းမြိုင်

ရေကြောင်းဌာနမှူးချုပ်

၀၁-၃၈၀၇၅၈

-

၀၉-၇၉ ၃၂၆၅၉၈၈

၁၀

ဦးမာလစ်

လ/ထအထွေထွေမန်နေဂျာ(ထောက်ပံ့)

(ပူးတွဲ)

၀၁-၂၅၀၂၅၁

 

၀၉-၅၀ ၆၈၃၆၃

၀၉-၇၈ ၅၀၆၈၃၆၃

၁၁

ဦးသန်းဌေး

လ/ထအထွေထွေမန်နေဂျာ(စီမံ)

၀၁-၃၈၁၉၁၀

 

၀၉-၅၄ ၀၅၇၀၀

၁၂

ဦးစိုးမြင့်ဆွေ

မန်နေဂျာ (MD ရုံးအဖွဲ့)

၀၁-၃၈၀၇၅၃

fax-၀၁-၃၈၀၇၅၂

၀၉-၇၃ ၁၃၄၃၅၅

၀၉-၇၇ ၃၂၇၃၈၈၆

၀၉-၄၂ ၁၅၁၉၉၁၅

၁၃

ဒေါ်ဝါဝါလွင်

မန်နေဂျာ(စီမံ/လုပ်သား)

၀၁-၂၅၀၂၅၆

 

၀၉-၄၃ ၀၈၉၃၄၄

၁၄

‌နေပြည်တော်

MD (ရုံးခန်း)၊ နေပြည်တော်

၀၆၇၃-၄၁၁၄၄၅

၀၆၇၃-၈၄၁၁၄၄၅

fax-၀၆၇၃-၄၁၁၀၁၇

   

၁၅

 ‌နေပြည်တော်

တာဝန်ခံ၊ နေပြည်တော်

၀၆၇၃-၄၁၁၄၄၂

fax-၀၆၇၃-၄၁၁၄၄၃