ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

(၁.၁၂.၂၀၁၇) ရက်​နေ့ရှိ ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

 

အကြောင်းအရာ

ဖွဲ့စည်းပုံ

ခန့်ပြီး

အရာထမ်း

၂၇၃

၁၄၃

အမှုထမ်း

၁၀၆၆၆

၂၃၇၉

စုစုပေါင်း

၁၀၉၃၉

၂၅၂၂