Skip to main content

ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံ

ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

         

ဖွဲ့စည်းပုံ

ခန့်ပြီး

လစ်လပ်

အရာထမ်း

၁၃၉

၉၈

၄၁

အမှုထမ်း

၈၈၅

၅၅၁

၃၃၄

စုစုပေါင်း

၁၀၂၄

၆၄၉

၃၇၅