ပို့ဆောင်ရေးသတင်း

ပို့ဆောင်ရေးသတင်း

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ၊ ( ၁၅ ) ရက်

၁၂.၇.၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ နောက်ဆုံးရောက်ရှိ နံပါတ်များ

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ၊ ( ၁၁ ) ရက်

၁၀.၇.၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ နောက်ဆုံးရောက်ရှိ နံပါတ်များ

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ၊ ( ၁၀ ) ရက်

၉.၇.၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ နောက်ဆုံးရောက်ရှိ နံပါတ်များ

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ၊ ( ၉ ) ရက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ၊ ( ၉ ) ရက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း