ပို့ဆောင်ရေးသတင်း

ပို့ဆောင်ရေးသတင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၊ ( ၁ ) ရက်

31.1.2023 ရက်နေ့ထိ နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၃၁ ) ရက်

၃၀.၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၃၁ ) ရက်

သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၃၀ ) ရက်

၂၇.၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၂၇ ) ရက်

ဇန်နဝါရီလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ