ဆက်သွယ်ရေးသတင်း

ဆက်သွယ်ရေးသတင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၊ ( ၂၀ ) ရက်

Microsoft Office Advanced Excel , Linux Foundation ၊ Web Design HTML 5 and CSS 3 (Online) သင်တန်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၊ ( ၁၀ ) ရက်

Microsoft Office Advanced Excel နှင့် Linux Foundation သင်တန်းဆင်းပွဲ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၊ ( ၃ ) ရက်

Web Design HTML 5 & CSS3 Course (Online) သင်တန်းဆင်းပွဲ