ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Request for Quotation (RFQ)

Request for Quotation (RFQ)

Published: Jan 23

Last Date :
Fri, 2019-02-22 13:00
Description :

.mm Domain Name Management System စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန