ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

REoI for Independent Consulting Services for e-Government Advisor to Ministry (C 1.1.10)

REoI for Independent Consulting Services for e-Government Advisor to Ministry (C 1.1.10)

Published: Sep 11

Last Date :
Mon, 2018-10-01 16:30
Description :

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REoI)
MYANMAR: Telecommunications Sector Reform Project
Credit Number: MM-5353
C 1.1.10: Independent Consulting Services for e-Government Advisor to Ministry

Download Details :
Department Under :
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန