ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Radio Planning Tools (Software) and Digital Map (Software) ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Radio Planning Tools (Software) and Digital Map (Software) ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: May 03

Last Date :
Tue, 2019-06-04 10:00
Description :

Geographic Coverage နှင့် ကွန်ရက်၏အရည်အသွေး ( Quality of Service-QoS) ကို တိုင်းတာစစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် Radio Planning Tools (Software) and Digital Map (Software) ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန