ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Invitation for Request for Quotation (RFQ)

Invitation for Request for Quotation (RFQ)

Published: May 20

Last Date :
Mon, 2019-06-17 13:30
Description :

Ministry of Transport and Communications(MoTC) now invites eligible firm to submit the proposal for  “Telecommunications    Infrastructure /  Network  Inspection   Tools  ”as part of the Telecom Sector Reform Project supported by the World Bank’s Loan. The deadline for submission of RFQ is June 17th, 2019 by 13:30 PM (Myanmar Standard Time).

Attention:

               Director General

               Posts  and Telecommunications  Department.

               Ministry  of  Transport  and  Communications

               Office Building Number 2

               Nay Pyi Taw

               Myanmar

               Telephone: +95 67 3407225

               Facsimile number: +95 67 3407216

               Electronic mail address: dg.ptd@mptmail.net.mm

The detail information and requirements can be seen in the Request for Quotation (RFQ)and it can be downloaded at PTD Website:https://www.ptd.gov.mm.

If any question regarding with the RFQ is arised, please contact to:

U Soe Naing  

Deputy Director General

Posts and Telecommunications Department

Nay Pyi Taw

Telephone: +95 67 3407 226

Facsimile number: +95 67 3407 216

Electronic mail address: soenine69@gmail.com

                                                                    Tender Committee

                                                     Ministry of Transport and Communications

Download Details :
Department Under :
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန