ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Invitation for Bids

Invitation for Bids

Published: Aug 06

Last Date :
Wed, 2019-09-18 14:00
Description :

The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received a loan from Japan International Cooperation Agency (JICA) towards the cost of the Yangon Mandalay Railway Improvement Project Phase II. The Bid is invited by Myanma Railways.

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့မီးရထား