ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

EMF Testing/ Measurement Equipment စက်ပစ္စည်း (၂)စုံ ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

EMF Testing/ Measurement Equipment စက်ပစ္စည်း (၂)စုံ ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Feb 01

Last Date :
Mon, 2019-03-04 13:00
Description :

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော EMF Testing/ Measurement Equipment စက်ပစ္စည်း (၂)စုံ ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန