အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

Published: 08 Sep, 2023Last Date :
Description :

အောက်ပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည် -

Rolled Steel Tyre for D.E.L-(144) Nos

Wheel Mono bloc Rolled Steel (India)-(96)Nos

Download Details :
Download Detail
Department Under :