အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

Published: 20 May, 2024Last Date :
Description :

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

                       ပစ္စည်း အမျိုးအမည်

၃၇/မမ/CE

လမ်းခင်းကျောက် (Ballast) (၁၅၃၀၀) ကျင်းဝယ်ယူရန်

မုပ္ပလင်ဘူတာတွဲပေါ်အရောက်=၁၁၆၈ကျင်း၊(ကုန်းကြီး=၆၄၅၅ ကျင်း၊ မင်းစု = ၄၃၁ ကျင်း၊ ရမည်းသင်း = ၁၄၄၅ ကျင်း၊ ငှက်သိုက် = ၃၆၂၄ ကျင်း၊ ညောင်လွန့်=၂၁၇၇ ကျင်း)ဘူတာအရောက်

၃၈/မမ/CE

(1”x1½ ”) အရွယ်(စက်ခွဲ)လမ်းခင်းကျောက်(၂၅၄၁၅) ကျင်းဝယ်ယူရန်

(ဘုရားငါးဆူ = ၉၇၅ ကျင်း၊ ဘဲလင်း = ၂၀၀၀ကျင်း၊ နေပြည်တော် ဘူတာတွဲပေါ်အရောက်=၅၈၀၀ကျင်း၊ ကျေးတော = ၃၀၀၀ ကျင်း၊ ရေနီ = ၄၀၀၀ ကျင်း၊ ရွှေတံခါး = ၃၁၈၅ ကျင်း၊ ဇင်းကျိုက် = ၃၀၉၅ ကျင်း၊ ပုသိမ် = ၂၃၀၀ ကျင်း၊ အောင်လံ = ၂၀၀ ကျင်း၊ အင်တောကျယ် = ၆၁၀ ကျင်း၊ ထီဖောင်းအလယ်ရွာ = ၂၅၀ ကျင်း) ဘူတာအရောက်

(6”x9”) ကျောက်ကြီး (၃၀၀) ကျင်းဝယ်ယူရန်

ဇင်းကျိုက် = ၃၀၀ ကျင်း

 ကျောက်မှုန့် (၄၂၅) ကျင်းဝယ်ယူရန်

သာစည် = ၄၂၅ ကျင်း

၃၉/မမ/

(CME/MIT)

လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲစက်ရုံ(မြစ်ငယ်)အတွက် စက်ပစ္စည်း(၃၂)မျိုး ဝယ်ယူရန်

၄၀/မမ/

(CME/MIT)

လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲစက်ရုံ(မြစ်ငယ်)တွင် Auto Coupler ကုန်တွဲများကို တွဲချိတ်ဆက်စနစ်၊ ဘရိတ်စနစ်များ ပြောင်းလဲခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်း(၁၁၃) မျိုးဝယ်ယူရန်

၄၁/မမ/

(CME/MIT)

လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲစက်ရုံ(မြစ်ငယ်)အတွက် ကွန်တိန်နာတင်ကုန်တွဲ

(၃၀)တွဲ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်း (၁၂၉)မျိုး ဝယ်ယူရန်

12/(T)13/MR

(MC/MIT)

Wheel & Roller Bearings ပစ္စည်း (၄) မျိုးဝယ်ယူရန်

Download Details :
Download Detail
Department Under :