ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Technical Specifications for Short Range Devices (SRD) တွင် (919 MHz -923 MHz) လှိုင်းနှုန်းအား (919 MHz -924 MHz) လှိုင်းနှုန်းသို့ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

Technical Specifications for Short Range Devices (SRD) တွင် (919 MHz -923 MHz) လှိုင်းနှုန်းအား (919 MHz -924 MHz) လှိုင်းနှုန်းသို့ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

Published: Jun 08 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

 

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည်  ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာအား အသုံးပြု၍ နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံးတွင် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် ဖြန့်ကြက်ပြီး အများပြည်သူ ဆက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိစေနိုင်ရန်အတွက် (၁၇.၇.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော  Technical Specifications for Short Range Devices (SRD) တွင် သတ်မှတ်ပေးထားသည့် (919 MHz -923 MHz) အား (919 MHz -924 MHz) ဖြင့် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါသည်။ Technical Specifications for Short Range Devices (SRD) အားပြင်ဆင်သည့် Amendment Notice အား အောက်ပါ Link တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။

downloading file: