မှတ်ပုံတင်မဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအားဒေသအမှတ်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က)ကနဦးမှတ်ပုံတင်မည့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပါရှိရမည်။
(ခ)ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်၏မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊မိတ္တူ (၁) စောင်ပါရှိရမည်။
(ဂ)အမည်ပေါက်ဆောင်ရွက်မည့်ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်သည်အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(ဃ)အမည်ပေါက်ဆောင်ရွက်မည့်ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆောင်ရွက်ပါကမှတ်ပုံတင်မူရင်းဖြင့်စိစစ်၍ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မှတ်ပုံတင်မဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအား ဒေသအမှတ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ပေးရာတွင် နိုင်ငံအလိုက် ကောက်ခံမည့်ဒဏ်ကြေးနှုန်းထား

(ထိုင်း)

ဌာန

၂၀၁၂ခုနှစ်ပုံစံအောက်

၂၀၁၃-၂၀၁၄ပုံစံ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်ပုံစံ

(၁၁၀)စီစီနှင့်အောက်အုပ်စု

(၁၁၀)စီစီအထက်အုပ်စု (၁၁၀)စီစီနှင့်အောက်အုပ်စု (၁၁၀)စီစီအထက်အုပ်စု (၁၁၀)စီစီနှင့်အောက်အုပ်စု (၁၁၀)စီစီအထက်အုပ်စု

သတ်မှတ် ဒဏ်ငွေ

၅၇၆၀၀ ၆၇၂၀၀

၁၅၃၆၀၀

၁၇၉၂၀၀ ၂၀၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀

ကညန

၃၁၀၀၀

၃၁၀၀၀

၃၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀

အာမခံ

၄၁၅၀ ၄၁၅၀ ၄၁၅၀ ၄၁၅၀ ၄၁၅၀ ၄၁၅၀

ဘဏ်

၅၀၀ ၅၀၀
၅၀၀
၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀

အခွန်စုစု ပေါင်း

၉၃၂၅၀ ၁၀၂၈၅၀ ၁၈၉၂၅၀ ၂၁၄၈၅၀ ၂၃၅၆၅၀ ၃၃၅၆၅၀

(အိန္ဒိယ)

ဌာန

၂၀၁၂ခုနှစ်ပုံစံအောက်

၂၀၁၃-၂၀၁၄ပုံစံ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်ပုံစံ

(၁၁၀)စီစီနှင့်အောက်အုပ်စု

(၁၁၀)စီစီအထက်အုပ်စု (၁၁၀)စီစီနှင့်အောက်အုပ်စု (၁၁၀)စီစီအထက်အုပ်စု (၁၁၀)စီစီနှင့်အောက်အုပ်စု (၁၁၀)စီစီအထက်အုပ်စု

သတ်မှတ် ဒဏ်ငွေ

၃၉၆၀၀ ၅၄၀၀၀

၁၀၅၆၀၀

၁၄၄၀၀၀ ၁၅၀၀၀၀ ၂၂၅၀၀၀

ကညန

၃၁၀၀၀

၃၁၀၀၀

၃၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀

အာမခံ

၄၁၅၀ ၄၁၅၀ ၄၁၅၀ ၄၁၅၀ ၄၁၅၀ ၄၁၅၀

ဘဏ်

၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀

အခွန်စုစု ပေါင်း

၇၅၂၅၀ ၈၉၆၅၀ ၁၄၁၂၅၀ ၁၇၉၆၅၀ ၁၈၅၆၅၀ ၂၆၀၆၅၀

(ဗီယက်နမ်)

ဌာန

၂၀၁၂ခုနှစ်ပုံစံအောက်

၂၀၁၃-၂၀၁၄ပုံစံ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်ပုံစံ

(၁၁၀)စီစီနှင့်အောက်အုပ်စု

(၁၁၀)စီစီအထက်အုပ်စု (၁၁၀)စီစီနှင့်အောက်အုပ်စု (၁၁၀)စီစီအထက်အုပ်စု (၁၁၀)စီစီနှင့်အောက်အုပ်စု (၁၁၀)စီစီအထက်အုပ်စု

သတ်မှတ် ဒဏ်ငွေ

၃၇၂၀၀ ၆၀၇၅၀

၉၉၂၀၀

၁၆၁၉၂၀ ၁၇၃၆၀၀ ၂၅၀၀၀၀

ကညန

၃၁၀၀၀

၃၁၀၀၀

၃၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀

အာမခံ

၄၁၅၀ ၄၁၅၀ ၄၁၅၀ ၄၁၅၀ ၄၁၅၀ ၄၁၅၀

ဘဏ်

၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀

အခွန်စုစု ပေါင်း

၇၂၈၅၀ ၉၆၄၀၀ ၁၃၄၈၅၀ ၁၉၇၅၇၀ ၂၀၉၂၅၀ ၂၈၅၆၅၀

(အိန္ဒိယ)

ဌာန

၂၀၁၂ခုနှစ်ပုံစံအောက်

၂၀၁၃-၂၀၁၄ပုံစံ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်ပုံစံ

(၁၁၀)စီစီနှင့်အောက်အုပ်စု

(၁၁၀)စီစီအထက်အုပ်စု (၁၁၀)စီစီနှင့်အောက်အုပ်စု (၁၁၀)စီစီအထက်အုပ်စု (၁၁၀)စီစီနှင့်အောက်အုပ်စု (၁၁၀)စီစီအထက်အုပ်စု

သတ်မှတ် ဒဏ်ငွေ

၂၄၆၀၀ ၂၇၀၀၀

၆၅၆၀၀

၂၇၀၀၀ ၉၅၀၀၀ ၁၂၅၀၀၀

ကညန

၃၁၀၀၀

၃၁၀၀၀

၃၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀

အာမခံ

၄၁၅၀ ၄၁၅၀ ၄၁၅၀ ၄၁၅၀ ၄၁၅၀ ၄၁၅၀

ဘဏ်

၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀

အခွန်စုစု ပေါင်း

၆၀၂၅၀ ၆၂၆၅၀ ၁၀၁၂၅၀ ၁၀၇၆၅၀ ၁၃၀၆၅၀ ၁၆၀၆၅၀

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အဆင့် ၁

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်(၈:၃၀)နာရီတွင် ကနဦးမှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက်မည့်  ပိုင်ရှင်/လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများအနေဖြင့်မှတ်ပုံတင်မူရင်း+မိတ္တူ (၁) စောင်နှင့်တကွ ဆိုင်ကယ် နှင့်အတူစနစ်တကျ တန်းစီထားရပါမည်။

အဆင့် ၂

ထိုသို့တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေသော ပိုင်ရှင်/လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် သူများထံတွင် တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းမှ အတန်းလိုက်ဆိုင်ကယ် (၁)စီးခြင်း မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ(၁)စောင်စီ လိုက်လံသိမ်းဆည်း ၍ပုံစံဖြည့်စွက်ပြီး ဆိုင်ကယ်နံပါတ်သတ်မှတ်ပါမည်။

အဆင့် ၃

ဆိုင်ကယ်နံပါတ်သတ်မှတ်ပြီးသော ဆိုင်ကယ်များအား စတင်၍ယာဉ်စစ်ဆေးပြီး၊ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းရယူပါမည်။

အဆင့် ၄

ပြီးလျှင်ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာမှ အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုး၍ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနရှိ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများမှ ဆိုင်ကယ်အမျိုးအစား၊ ခုနှစ်အလိုက်ပေးသွင်းရမည့် ဒဏ်ကြေးငွေသတ်မှတ်ပါမည်။

အဆင့် ၅

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ပေးသွင်းရမည့်ဒဏ်ကြေးငွေသတ် မှတ်ပြီးပါကက.ည.နနှင့် အာမခံဌာနတို့တွင် ကျသင့်အခွန် အခငွေများအတွက် ငွေရပြေစာဖြတ်ပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင်ငွေသွင်းပြီးမှ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်(ကမ-၃)နှင့် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံ လက်မှတ်(အဝိုင်း)အား သတ်မှတ်ရက်ချိန်းအတိုင်း က.ည.န ရုံးတွင်ပြန်လည်ထုတ်ယူရပါမည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ထားဝယ်

တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ထားဝယ်)

လိပ်စာ     လေသာလမ်း၊ ဝဲကျွန်းရပ်၊ ထားဝယ်မြို့။

ဖုန်း          -၀၅၉၂၂၄၆၃

မြိတ်

ခရိုင်ရုံး     (မြိတ်)

လိပ်စာ     ဦးမြတ်လေးပန်းခြံလမ်း၊ ခရုတောရပ်၊ မြိတ်မြို့။

ဖုန်း          -၀၅၉၄၁၆၅၆

ကော့သောင်း

ခရိုင်ရုံး     (ကော့သောင်း)

လိပ်စာ     ရွှေမင်းဝံကွက်သစ်၊ ပိတောက်ရွှေဝါရပ်ကွက်၊ ကော့သောင်းမြို့။

ဖုန်း          -၀၅၉၅၁၅၇၃

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

  • (ထားဝယ်)က.ည.န
  • (မြိတ်) က.ည.န
  •  (ကော့သောင်း)က.ည.န။