လေလံတင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက် (ဒုတိယအကြိမ်) ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း