လေလံတင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက် (တတိယအကြိမ်)ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း