ဆက်သွယ်ရန်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန-ဆက်သွယ်ရန်

 

ဝန်ကြီးရုံး(ပို့ဆောင်ရေး)(ရုံးအမှတ်-၅)

ရာထူး

ဌာနခွဲ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

Ph:

Fax:

၀၆၇-၃၄၁၁၄၃၄

၀၆၇-၃၄၁၁၄၁၇

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

လေကြောင်းဌာနခွဲ

Ph:

Fax:

၀၆၇-၃၄၁၁၀၄၀

၀၆၇-၃၄၁၁၄၇၉

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ရေကြောင်းဌာနခွဲ

Ph:

 

Fax:

၀၆၇-၃၄၁၁၀၃၈

၀၆၇-၃၄၁၁၀၀၅

၀၆၇-၃၄၁၁၄၇၂

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ကုန်းလမ်းဌာနခွဲ

Ph:

Fax:

၀၆၇-၃၄၁၁၆၄၅

၀၆၇-၃၄၁၁၆၄၃

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

Ph:

Fax:

၀၆၇-၃၄၁၁၄၁၆

၀၆၇-၃၄၁၁၃၀၃

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

Ph:

Fax:

၀၆၇-၃၄၁၁၅၂၀

၀၆၇-၃၄၁၁၄၁၉

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

မတော်တဆမှုများကာကွယ်ရေး ဌာနခွဲ

Ph:

Fax:

၀၆၇-၃၄၁၁၆၆၇

၀၆၇-၃၄၁၁၆၆၉

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

e-Government ဌာနခွဲ

Ph:

Fax:

၀၆၇-၃၄၁၁၀၃၈

၀၆၇-၃၄၁၁၆၇၂


ဝန်ကြီးရုံး(ဆက်သွယ်ရေး)(ရုံးအမှတ်-၂)

လက်ထောက်အတွင်းဝန် အုပ်ချုပ်ရေးဌာနခွဲ

Ph:

Fax:

၀၆၇-၃၄၀၇၅၇၅

၀၆၇-၃၄၀၇၃၄၇

လက်ထောက်အတွင်းဝန် စာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

Ph:

Fax:

၀၆၇-၃၄၀၇၃၄၈

၀၆၇-၃၄၀၇၀၁၁

 

Website Moderator ထံသို့ Website ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ရန်-

[email protected]

[email protected]