ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန/ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 • ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ (မြန်မာ Version)
 • The Telecommunication Law (English Version)
 • အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
 • ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပေဒ(မြန်မာ)
 • ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ
 • ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ
 • လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ
 • ဆက်သွယ်ရေးနံပါတ်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ
 • လှိုင်းနှုန်းစဉ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ
 • အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေ (မြန်မာ)
 • Electronic Transaction Law (English)
 • အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ (Universal Service Fund, USF) ထူထောင်ခြင်းစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၉/၂၀၁၈)