ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

FTTX Service

MPT Fiber Internet Access Service

More Detail...........

 

Class Initial Setup Fee Annual Fee Monthly Fee Remark
1 Mbps 200,000 Ks 60,000 Ks 100,000 Ks  
2 Mbps 200,000 Ks 60,000 Ks 200,000 Ks  
4 Mbps 200,000 Ks 60,000 Ks 400,000 Ks  
6 Mbps 300,000 Ks 60,000 Ks 600,000 Ks  
8 Mbps 400,000 Ks 60,000 Ks  700,000 Ks  
10 Mbps 500,000 Ks 60,000 Ks 800,000 Ks  
20 Mbps 600,000 Ks 60,000 Ks 1,500,000 Ks  
50 Mbps 800,000 Ks 60,000 Ks 3,500,000 Ks  
100 Mbps 1,000,000 Ks 60,000 Ks 7,000,000 Ks