Skip to main content

လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန / ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

ဦးတင်မောင်နီ
ညွှန်ကြားရေးမှူး - အုပ်ချုပ်စီမံရေးနှင့် နယ်လေဆိပ်များဌာနခွဲ (ပူးတွဲ)
လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၊
ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း    ၀၁-၅၃၃၀၀၉
ဖက်စ်  ၀၁-၅၃၃၀၀၀