Skip to main content

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း/ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ

ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း ဥပဒေ

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း နည်းဥပဒေ (မူကြမ်း)

Download File