ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း/ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ

ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

  • မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း ဥပဒေ
  • မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း နည်းဥပဒေ (မူကြမ်း)