ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Drive Test ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Drive Test ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Mar 22

Last Date :
Mon, 2019-04-22 10:30
Description :

Drive Test, Quality of Service and Benchmarking Test System for Mobile Networks   စက်ပစ္စည်း(၂)စုံဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန