အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

Published: 14 May, 2024Last Date :
Description :

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

                       ပစ္စည်း အမျိုးအမည်

   ၂၆/မမ/

(CME/YUG)

သံရည်ကျိုနှင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ (၁၆)မျိုး ဝယ်ယူရန်

၂၇/မမ/

(CME/YUG)

သုတ်ဆေးနှင့် အရန်ပစ္စည်း (၅၄)မျိုး ဝယ်ယူရန်

၂၈/မမ/

(CME/YUG)

Research & Development အတွက် လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်း (၇)မျိုး ဝယ်ယူရန်

၂၉/မမ/

(CME/YUG)

စက်ပစ္စည်းကိရိယာ (၅၉)မျိုး ဝယ်ယူရန်

၃၀/မမ/

(CME/ISN)

စက်ပစ္စည်း (၁၉)မျိုး ဝယ်ယူရန်

၃၁/မမ/

(CME/ISN)

စက်ပစ္စည်း (၃၅)မျိုး ဝယ်ယူရန်

12(T)4/MR/

(ML/RBE)

စက်ပစ္စည်း(၁၇)မျိုးဝယ်ယူရန်

Download Details :
Download Detail
Department Under :