သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ ဥပဒေ/နိုင်ငံတကာ/ပြန်ကြားရေးဌာန လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: 10 Jun, 2024Last Date :
Description :

၁။   (၂၀၂၄-၂၀၂၅)ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ ဥပဒေ/နိုင်ငံတကာ/ ပြန်ကြားရေးဌာန၏ GMDSS စခန်း(၄)ခုတွင် 3 Step Surge Protection System တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် GMDSS သန်လျင် စခန်းတွင် စက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါ၍ စိတ်ဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအား တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။    တင်ဒါဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို download ရယူနိုင်ပါသည်။

၃။   သေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနသို့ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၃၄၀၇၇၅၃ နှင့် ၀၆၇-၃၄၀၇၆၃၂  သို့ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

Download Details :
Department Under :