ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Nov 19

Last Date :
Fri, 2018-12-07 16:00
Description :

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂)၊ နေပြည်တော်မှ ပူးတွဲဖော်ပြပါ ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း တို့ကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ တင်ဒါပေးသွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

Download Details :
Department Under :
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန