ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

လျှောက်လွာခေါ်ယူခြင်း

လျှောက်လွာခေါ်ယူခြင်း

Published: Jun 20 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

၁။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊  ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါလစာနှုန်း (၉၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀ိ-၁၀၄၀၀၀ိ) ရာထူးနေရာများအတွက် သတ်မှတ် အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည် -

 

                   (က)    ဒု-ဦးစီးမှူး                 MA (English)                      ( ၂ ) နေရာ

                   (ခ)     ဒု-ဦးစီးမှူး                 MCSc                                 ( ၁ ) နေရာ

                   (ဂ)    စာရင်းကိုင်(၂)            M.Com or M.Econ               ( ၁ ) နေရာ

                   (ဃ)    ဒု-ဦးစီးမှူး                 LLM                                   ( ၂ ) နေရာ

                   (င)     ဒု-ဦးစီးမှူး                 ME (EC)                             ( ၃ ) နေရာ

                   (စ)     ဒု-ဦးစီးမှူး                 ME (IT)                              ( ၁ ) နေရာ

 

၂။  လျှောက်ထားသူများသည်-

                  (က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

                   (ခ)     ၃၀-၆-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် အသက်(၃၀) နှစ် ၊ ၀န်ထမ်းဖြစ်ပါက အသက်(၃၅) နှစ်ထက်မကျော်လွန်သူဖြစ်ရမည်။

                   (ဂ)     ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

                   (ဃ)     ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနို်င်ပါသည်။

                   (င)      ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

                   (စ)     အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ ( ၀န်ထမ်းမဟုတ်သူများ )

           (ဆ)     အပိုဒ် ( ၁ ) ပါ အမှတ်စဉ် ( ခ ) ( င ) နှင့် ( စ ) တို့အတွက် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရအမျိုးသားများသာ ဦးစားပေးခန့်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

၃။  လျှောက်လွှာကို ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းနှင့်အတူ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲလျက် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ ရုံးအမှတ် ( ၂ ) နေပြည်တော်သို့ ၃၀-၆-၂၀၁၄ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ အရောက်ပို့ရမည် -

                    (က)     ဘွဲ့ရလက်မှတ်မိတ္တူ

                   (ခ)     အသက်အထောက်အထားအတွက် အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်လက်မှတ်

                             မိတ္တူမှန်(ရေးဖြေစာမေးပွဲလာရောက်ဖြေဆိုသည့်အခါ မူရင်းပြသနိုင်ရမည်)

                   (ဂ)     သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၊ ရဲစခန်းမှ လျှောက်လွှာပိတ်ရက်မတိုင်မီ (၆)လအတွင်းရရှိထားသည့်

                             ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်မူရင်း

                   (ဃ)     လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ

                   (င)     အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

                   (စ)     ၀င်ကြေးငွေကျပ် ၅၀၀ိ/- ပေးသွင်းသည့်ချလံမူရင်း

 

၄။   လျှောက်ထားသူများသည် မြန်မာစာ ၊  အင်္ဂလိပ်စာနှင့် အထွေထွေဗဟုသုတဘာသာရပ်များကို ရေးဖြေ စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများကို လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်ကို သတင်းစာများ၌ ထပ်မံကြော်ငြာသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


၅။   ၀န်ထမ်းများသည် မိမိတို့၏ လျှောက်လွှာများကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ၊ ရုံးအမှတ် ( ၂ ) ၊ နေပြည်တော်သို့ လိပ်မူ၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနအကြီးအကဲမှ တစ်ဆင့် ၃၀-၆-၂၀၁၄ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားရမည်။ ( ကြိုတင်မိတ္တူကို တိုက်ရိုက်ပေးပို့ရမည် )


၆။   စာမေးပွဲဝင်ကြေးငွေကျပ် ၅၀၀/- ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (နေပြည်တော်)၊ ငွေစာရင်းအမှတ် - MD -011092 သို့ ပေးသွင်းရမည်။


၇။   လျှောက်လွှာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသော စာရွက်စာတမ်း မပြည့်စုံလျှင်သော်လည်းကောင်း

လျှောက်လွှာလက်ခံရန် သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်ထက် နောက်ကျရောက်ရှိလျှင် သော်လည်းကောင်း လျှောက်လွှာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။


၈။   ရွေးချယ်ခြင်းခံရပါက အနည်းဆုံး ( ၅ ) နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။


၉။   အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကို ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ ရုံးအမှတ် ( ၂ ) ၊ နေပြည်တော် ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၀၇၂၃၀ ၊ ၀၆၇-၄၀၇၂၅၀ တို့တွင် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။