ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းမှုဌာန တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်ရုံးများ၏ လစဉ်ယာဉ်အင်အားစာရင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ