ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန/ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 • မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွင်း ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ
 • ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွားရေယာဉ်ဥပဒေ
 • The Myanmar Merchant Shipping Act
  (India Act 21, 1923, Vol. VII)
 • The Myanmar Registration of Ships Act
  (India Act 10,1841, Vol VII)
 • ပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာမှု သဘောတူစာချုပ်များအက်ဥပဒေ
 • The Bills of Lading Act
  (India Act 9, 1856, Vol VII)
 • The Carriers Act
  (India Act 3, 1865, Vol VII)
 • The Myanmar Carriage of Goods by
  Sea Act (India Act 26, 1925, Vol VII)
 • ဘက်စုံပို့ဆောင်ရေးဥပဒေ