ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်းစဉ်များ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ရေကြောင်းမူဝါဒရည်မှန်းချက်များ

၁။ နိုင်ငံတော်အလံလွှင့်ထူထားသော သင်္ဘောများ၏ လုံခြုံမှုအဆင့်အတန်း၊ လုံခြုံမှုအလေ့အကျင့်များနှင့် သင်္ဘောသားများ၏လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အဆင့်အတန်းများရှိစေရေး။

၂။ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကို ရေကြောင်းကဏ္ဍတွင် အမြင့်မားဆုံး တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။

၃။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော သင်္ဘောများ၏ လုံခြုံ အဆင့်အတန်းမြင့်မားရေး။

၄။ ရေကြောင်းပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုကာကွယ်ရေးနှင့်ပင်လယ်ပြင် ဒုက္ခရောက်သူများ၏ အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံမှုရှိစေရန် အထူးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရေး။

 

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား ရေးဆွဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကျင့်သုံးခြင်း၊

၂။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်းရာ မူဝါဒများနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြု တင်ပြခြင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ်၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတာဝန်များအား မြန်မာနိုင်ငံ၏တာဝန်ခံဌာနအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၃။ အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တာဝန်ခံဌာနအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၄။ ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများအား ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကိုယ်စားကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေကြောင်းဘက် ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အထားလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ လက်မှတ်များထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ထုတ်ပေးထားသည့်လက်မှတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အတည်ပြုပြန်ကြားပေးခြင်း၊

၅။ ရေယာဉ်များအား တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း၊ ရေယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၆။ ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ မတော်တဆ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ အထက်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစီရင်ခံခြင်းနှင့် ရေယာဉ်များအငြင်းပွားမှု ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ် များအား ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးခြင်း၊

၇။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေကြောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ရေကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၈။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေကြောင်းသင်္ဘောနှင့် ဆိပ်ကမ်းများဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး ကိစ္စရပ်များအား စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၉။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ Port State ၊ Flag State နှင့် Coastal State ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၁၀။ ကမ်းခြေစောင့်အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ Focal ဌာန အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၁၁။ မှတ်ပုံတင်မြန်မာသင်္ဘောသားများနှင့် ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်များအကြား ချုပ်ဆိုသည့် စာချုပ်ကိစ္စများနှင့် အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမား စည်းကမ်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၁၂။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၏ သင်္ဘောများသို့ မှတ်ပုံတင်မြန်မာသင်္ဘောသားများ သွားရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင် မြန်မာသင်္ဘောသားများအား အသုံးပြုသည့် (SRPS) ကုမ္ပဏီများအား ကြီးကြပ်ခြင်း၊

၁၃။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ သင်္ဘောသား များ၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊   

၁၄။ မြန်မာသင်္ဘောသားအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းနှင့် (SIRB) လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်း ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွင်း ရေကြောင်းသွား ရေယာဉ်များ ရေကြောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်ကြီးကြပ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ပညာပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ် ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊