ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန / ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် (၄၀၀)၊ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီး၊ ညောင်တန်းနှင့်သီတာဆိပ်ကြား၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

တယ်လီဖုန်း - ၀၁-၂၉၂၈၄၁

ဖက်စ်: ၀၁-၂၉၀၂၃၀