ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် စီမံကိန်းများ

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ မူဝါဒ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆိပ်ကမ်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေသော နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးစနစ်များနှင့်အညီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်များအတိုင်း အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ရည်မှန်းချက်များ ကို အောက်ပါအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ

  • ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်၍ ဆိပ်ကမ်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများအား ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်သွားရမည်။
  • နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အညီ ပို့ကုန်/သွင်းကုန် များကို နိုင်နင်းစွာ တိုးမြှင့်ကိုင်တွယ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားရမည်။
  • ဆိပ်ကမ်းကဏ္ဍများတွင် ပြည်တွင်း/ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတိုးပွားလာစေရေးဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် ဆိပ်ကမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု (Capability) အား အာဆီယံနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်များနှင့်အညီ တန်းတူ ဆောင်ရွက်သွားရမည်။
  • တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာသော ပုဂ္ဂလိကဆိပ်ကမ်းများကိုလည်း မူဝါဒများ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျဖြစ်စေရေး၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ စီမံ ဆောင် ရွက်သွားရမည်။
  • ဆိပ်ကမ်းများ တိုးချဲ့တည်ဆောက်မှုနှင့်အတူ ရှာဖွေနိုင်သည့် ဘဏ္ဍာငွေ ခွင့်ပြုချက်အတွင်းမှ လိုအပ်သည့် ဝန်ထမ်းများကို တိုးမြှင့်ခန့်ထား သွားရမည်။