ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း / ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ဌာန

ရုံးဖုံးနံပါတ်

e-mail

ဦးခင်မောင်ထွန်း

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

၀၆၇-၄၀၇၅၅၀

 

ဦးနိုင်ကိုကို

အထွေထွေမန်နေဂျာ

စီမံရေးရာနှင့်ဥပဒေရေးရာဌာနကြီး

၀၆၇-၄၀၇၅၆၇

naingkoko01@gmail.com

ဦးရဲမင်းဦး

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

စီမံရေးရာနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန

 

yeminoo.cap@gmail.com

ဒေါ်စန်းစန်းလွင်

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

ဥပဒေရေးရာနှင့်ညှိနှိုင်းရေးရာဌာန

 

dsslwin@gmail.com

ဦးဝင်းမြင့်

လက်ထောက်ထွေထွေမန်နေဂျာ

စီမံရေးရာဌာန

၀၆၇-၄၀၇၃၈၅

winmyintmpt@gmail.com

ဒေါ်ရှုအေး

လက်ထောက်ထွေထွေမန်နေဂျာ

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန

၀၁-၈၆၁၀၁၄၆

shuaye@gmail.com