ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း၏ မူဝါဒနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းသည် နိုင်ငံပိုင်လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင့်အညီ စီးပွားရေးဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နှင့် ဒေသတွင်းရှိနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံပိုင်လေကြောင်းလိုင်းများနည်းတူ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန် မူဝါဒ ရည်မှန်းချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ချမှတ်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပါသည်-

  • မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း လုပ်ငန်းကို နည်းလမ်းတကျ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အား လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အပ်နှင်းနိုင်ရန်၊
  • မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း လုပ်ငန်း ပိုမို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးနှင့် လေကြောင်းခရီးသွားလာမှုတွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းပြီး လုံခြုံမှုရှိစေရန်၊၊
  • မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ငွေကြေးသုံးစွဲမှု စနစ်များကိုစျေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင့်အညီ စီးပွားရေးဆန်ဆန် လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊၊
  • မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း လုပ်ငန်းများကို ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းကို ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရန်၊၊
  • မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။