ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း ဖွဲ့စည်းပုံ

ဖွဲ့စည်းကန့်သတ်ခန့်အပ်  အင်အား

ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံအား ခေတ်စနစ်နှင့်  လျော်ညီ သော ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်အောင် လက်ရှိအရာထမ်း (၃၂) နေရာမှ (၃) နေရာတိုးချဲ့၍  အရာထမ်း (၃၅) နေရာ လက်ရှိအမှုထမ်း (၂၃၃) နေရာမှ (၃) နေရာလျှော့ချ၍ အမှုထမ်း (၂၃၀) နေရာ၊ စုစုပေါင်း (၂၆၅) နေရာဖြင့် ၃၁-၇-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၄) သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

စဉ်

အမျိုး အစား

ဖွဲ့စည်းပုံ

၂/၃

ကန့်သတ်

ခန့်

ထား

ဖွဲ့စည်းပုံ

အရ

လစ်လပ်

ပုံစည်းပုံ/

ခန့်အပ်

ရာခိုင်နှုန်း

ကန့်သတ်/

ခန့်အပ်

ရာခိုင်နှုန်း

အရာထမ်း

၃၅ ဦး

၂၄ ဦး

၂၇ ဦး

     ၈ ဦး

၇၇.၁၄%

-

အမှုထမ်း

၂၃၀ ဦး

၁၅၃ ဦး

၁၃၇ ဦး

၉၃ ဦး

၅၉.၅၇ %

၈၉.၅၄%

 

စုစု​ပေါင်း

၂၆၅ ဦး

၁၇၇ ဦး

၁၆၄ဦး

  ၁၀၁ ဦး

၆၁.၈၉ %

၉၂.၆၆%

 


ဝန်ထမ်းအင်အားဖွဲ့စည်းပုံအရ လုပ်ငန်းတာဝန်များချထားခြင်း

 ၂-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းပုံ အစည်း အဝေး၌ Family Tree ပါအတိုင်း ရာထူးတာဝန်များကို ပြန်လည်တည့်မတ်    ပေးအပ်ခဲ့ ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။


ခန့်ထားခြင်း (အမှုထမ်း)

ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် (လစာနှုန်းကျပ် ၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀) ရာထူးနေရာများဖြစ်သည့် ရုံးအကူ (၂) နေရာ၊ လုပ်သား (အထွေထွေ) (၅) နေရာ၊ သန့်ရှင်းရေးအကူ (၁) နေရာနှင့် အစောင့် (၁) နေရာ၊ စုစုပေါင်းအမှုထမ်း (၉) ဦးအား ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက်    လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ပြီး ၁၇-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများအဖြစ် ခန့် ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၃-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် B.E,M.A(Eng),B.A (Eco) ဘွဲ့ရ (၉) ဦး ကို နေ့စားဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။