ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း / ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

 

ဒေါ်ခင်သီတာမင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)

ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း

မိတ္ထီလာမြို့

ဖုန်း- ၀၆၄ - ၃၂၅၄၊ ၀၉ - ၂၅၆၁၇၁၁၇၅