ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Tenders List

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူ

Published: Jun 19

Last Date :
Fri, 2014-07-18 13:00
Description :

လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်း အမျိုး (၂၀) ဝယ်ယူ ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်..

Download Details :
Department Under :
ဝန်ကြီးရုံး

အိပ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: May 23

Last Date :
Mon, 2014-06-23 15:00
Description :

e-Government ဆက်ကြောင်း အတွက် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် အိပ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
ဝန်ကြီးရုံး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

Published: Mar 18

Last Date :
Thu, 2014-04-10 16:30
Description :

မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း ၏ ပြည်တွင်းဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်ရေး စနစ် တွင် လက်ရှိ ၀န်ဆောင်မှု ပေးနေသော IPStar System ၌ အသုံးပြုရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူ..

Download Details :
Department Under :
ဝန်ကြီးရုံး

IP Transit Services 2014-I အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူ

Published: Mar 18

Last Date :
Fri, 2014-03-28 16:30
Description :

ဆက်သွယ်ရေး နှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ Internet Backbone တွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သော IP Transit Services အား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ဖိတ်ခေါ်..

Download Details :
Department Under :
ဝန်ကြီးရုံး

Pages