ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Request for Quotation (RFQ) for the “.mm” ccTLD

Request for Quotation (RFQ) for the “.mm” ccTLD

Published: Jun 20

Last Date :
Wed, 2019-07-10 13:00
Description :
.mm Domain Name Management System စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Download Details :
Department Under :
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန