ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန/ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 

  • The Union of Myanmar Aircraft Act (1934), (XXII of 1934)

 

  • မြန်မာနိုင်ငံလေယာဉ်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၁၅-၁၀-၂၀၁၃)

 

  • The Union of Myanmar Carriage by Air Act (1934) (XX of 1934)

 

  • နိုင်ငံတကာ အကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လေယာဉ်ပစ္စည်းကိရိယာများဆိုင်ရာ ဥပဒေ       

 

  • The Union of Myanmar Aircraft Rules (1937)

 

  • The Union of Myanmar Aircraft (Public Health) Rules 1946

 

 

လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအား Download ရယူရန်အတွက် သွားရောက်ရန် (Link)