ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ် လုပ်ငန်းစဉ်များ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အပ်နှင်းထားသော မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ရေယာဉ်တည်ဆောက်မှု ဗိသုကာများ၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာများ၊ ရေကြောင်းလျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာများ၊ ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာများ၊ မြစ်ချောင်းနှင့် ကမ်းရိုးတန်းအင်ဂျင်နီယာများ၊ ရေကြောင်းစက်မှု အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ရေကြောင်းအရာရှိ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို မွေးထုတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိရောက်မှုရှိသော ရေကြောင်း ပညာရပ်များနှင့် လေ့ကျင့်မှုကိုရရှိစေရန် မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် (IMO) ၏ STCW 95 Convention ကို အခြေခံ၍ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ရိုးဇယားများကို ရေးဆွဲထားပါသည်။


ရည်မှန်းချက်များ

တက္ကသိုလ်၏ ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

(က) ရေကြောင်းပညာဖြင့်နိုင်ငံတော်ခေတ်မီဖွံ့ ဖြိုးမှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်၊
( ခ) ကျင့်၀တ်သိက္ခာနှင့်ပြည့်စုံပြီး ကျွမ်းကျင်သောရေကြောင်းပညာရှင်များမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်၊
( ဂ) ရေကြောင်းပညာဆိုင်ရာအသက်မွေး၀မ်းကျောင်းမှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတို့က သင်ကြားပေးနိုင်ရန်၊
(ဃ) ရေကြောင်းပညာရပ်များ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးစေရေးအတွက် လိုအပ်သည့်သုတေသနလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်၊
( င) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ်မှ ချမှတ်ထားသည့်ပြဌာန်းချက်များကို ရေကြောင်းပညာရှင်များ သိရှိနားလည် နိုင်စေရန်၊
( စ) ရေကြောင်းပညာရပ်များဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် လိုအပ်သည့်သုတေသန လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊


ရည်ရွယ်ချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာ သိပ္ပံနည်းကျ လက်တွေ့ လေ့လာသော နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရန်

(က) နိုင်ငံအတွက် ကျယ်ပြန့်သော ရေကြောင်းပညာရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊
( ခ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအဆက်အသွယ်အတွက် ထိရောက်သော ရေကြောင်းပညာရပ်များ လေ့ကျင့်ပေးမှုများ ထူထောင်ရန်၊
( ဂ) လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပညာရပ်များအကြား ရှင်းလင်းသော ဆက်သွယ်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဆောင်ရွက်ရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်၊

 


လုပ်ငန်းစဉ်များ

မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်မှ အပ်နှင်းမည့်ဘွဲ့များမှာ –

(၁)    ရေယာဉ်တည်ဆောက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
(၂)    ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
(၃)    ရေကြောင်းစက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
(၄)    ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
(၅)    မြစ်ချောင်းနှင့်ကမ်းရိုးတန်းအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
(၆)    ရေကြောင်းလျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
(၇)    သိပ္ပံဘွဲ့(ဂုဏ်ထူးတန်း)ရေကြောင်းသိပ္ပံ
(၈)    သင်္ဘောလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ
(၉)    ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ

 

မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်သည်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများကို ၂၀၀၂ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါကျောင်းသား (၁၆၆၆) ဦး ပညာသင်ကြားလျက် ရှိပါသည်။ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများကို ၂၀၀၇ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁)ရက်နေ့ မှစ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် ပထမနှစ် သင်တန်း ကျောင်းသား ဦးရေ (၃၀၆) ဦးရှိပြီး၊ ဒုတိယနှစ်တွင် (၃၃၆) ဦး၊ တတိယနှစ်သင်တန်းတွင် (၂၇၀) ဦး၊ စတုတ္ထနှစ် သင်တန်းတွင် (၂၈၂) ဦး၊ ပဉ္စမနှစ်သင်တန်းတွင် (၂၆၀) ဦးနှင့် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများတွင် စုစုပေါင်း ၂၁၂ ဦးတို့ ပညာသင်ကြား လျက်ရှိပါသည်။

အထူးပြုဘာသာရပ်အလိုက်ကျောင်းသားဦးရေမှာ -

 • ရေယာဉ်တည်ဆောက်မှုဘာသာရပ်တွင် ၂၀၈ ဦး၊
 • ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တွင် ၃၃၄ ဦး၊
 • ရေကြောင်းစက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တွင် ၁၄၉ ဦး၊
 • ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ် တွင် ၁၈၆ ဦး၊
 • မြစ်ချောင်းနှင့်ကမ်းရိုးတန်းဘာသာရပ် ၅၁ ဦး၊
 • ရေကြောင်းလျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တွင် ၁၀၈ ဦးနှင့်
 • ရေကြောင်းသိပ္ပံ ဘာသာရပ်တွင် ၃၅၈ဦး

တို့ရှိပါသည်။

 

ဒီပလိုမာ သင်တန်းသားများအနေဖြင့် -

 • သင်္ဘောလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းတွင် သင်တန်းသား (၃၈) ဦး၊
 • ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်း တွင် (၄၈) ဦး၊
 • ထောက်ပံ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဒီပလိုမာသင်တန်းတွင် (၁၂၅) ဦး

ရှိပါသည်။  

 

မြန်မာနိုင်ငံ ရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်မှအပ်နှင်းမည့် ဘွဲ့နှင့် သင်တန်းကာလမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

ဘွဲ့အမည်

ပညာသင်နှစ်

- ရေယာဉ်တည်ဆောက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့

၅နှစ် 

- ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့

၅နှစ် 

- ရေကြောင်းစက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့

၅နှစ် 

- ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့

 ၅နှစ် 

- မြစ်ချောင်းနှင့်ကမ်းရိုးတန်းအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ 

၅နှစ် 

- ရေကြောင်းလျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့  

၅နှစ် 

- သိပ္ပံ (ဂုဏ်ထူး) ရေကြောင်းသိပ္ပံ

၅နှစ်

- သင်္ဘောလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ

၁နှစ်

- ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ

၁နှစ်

-ထောက်ပံ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဒီပလိုမာ

၁နှစ်

- ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာမဟာဘွဲ့

၂နှစ်

- မြစ်ချောင်းနှင့်ကမ်းရိုးတန်းအင်ဂျင်နီယာမဟာဘွဲ့

၂နှစ်

- ရေယာဉ်တည်ဆောက်မှုအင်ဂျင်နီယာမဟာဘွဲ့

၂နှစ်

ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်

(ကက)      လျှောက်ထားသူသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။ (နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားမူရင်း၊မိတ္တူတင်ပြနိုင်ရမည်။)
( ခ ခ)      လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရ အမျိုးသမီးဦးရေ (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းအထိသာ လက်ခံနိုင်မည် ဖြစ် ပါသည်။
( ဂ ဂ)      ကျန်းမာရေး (က) အဆင့် ရှိရမည်။
(ဃဃ)      အမျိုးသမီးများသည် Marine Engineering ၊ Marine Electrical Systems & Electronics နှင့် Nautical Science ဘာသာရပ်များမှလွဲ၍ အခြားဘာသာရပ်များကို လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။
( င င)      သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်မပြုမီ မှန်ကန်စွာ အရောင်ခွဲခြားနိုင်မှု စွမ်းရည်ရှိရမည်။ Nautical Science ဘာသာရပ်အတွက် မျက်မှန်တပ်ဆင်သူများလျှောက်ထားခွင့်မရှိ။
( စ စ)      မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါဘွဲ့သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ် ပို့ချမည်ဖြစ်ပါသည်-

အထူးပြု ဘာသာရပ်

စုစုပေါင်းလက်ခံ သင်ကြားမည့်ဦးရေ

သင်တန်း ကာလ

အပ်နှင်းမည့်ဘွဲ့

လက်ခံမည့်  ဦးရေ

NA

(၄၀)ဦး

၅ နှစ်

B.E(NA)

 

 

 

စုစုပေါင်း(၃၂၀)ဦး

 

 

 

 

 

 

MM

(၄၀)ဦး

၅ နှစ်

B.E(MM)

ME

(၆၀)ဦး

၅ နှစ်

B.E(ME)

PH

(၄၀)ဦး

၅ နှစ်

B.E(PH)

RC

(၄၀)ဦး

၅ နှစ်

B.E(RC)

MESE

(၄၀)ဦး

၅ နှစ်

B.E(MESE)

NS

(၆၀)ဦး

၅ နှစ်

B.Sc(Hons;)(NS)

ဘွဲ့ဆိုင်ရာအညွှန်းများ

NA         -        Naval Architecture

MM       -        Marine Mechanical

ME        -        Marine Engineering

PH         -        Port and Harbour Engineering

RC         -        River and Coastal Engineering

MESE   -        Marine Engineering Systems & Electronics

NS         -        Nautical Science

အထက်ဖော်ပြပါ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့သင်တန်း (၆)မျိုးနှင့် သိပ္ပံ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့သင်တန်းအတွက် (၅)နှစ် တက်ရောက်ရမည် ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ရမှတ်ပေါ်မူတည်၍ အထူးပြုဘာသာရပ်များကို လိုင်းခွဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဆဆ)      တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာတွဲများဖြင့် အောင်မြင်သူများသာ လျှောက်ထားခွင့်ရှိပါသည်-

 • မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓါတုဗေဒ၊ ဘောဂဗေဒ
 • မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓါတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ
 • မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓါတုဗေဒ၊ ပထဝီဝင်

( ဇ ဇ)      လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းခံရမည်။

(ဈဈ)       ပညာသင်ကာလအတွင်း Workshop Skill ရရှိရေးအတွက် မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ပြင်ပ၌ တက်ရောက်ရမည့် အခြားသင်တန်းများကိုလည်း မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက် ( ၁ ) နှစ်ရရှိရေးအတွက်လည်း ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ မိမိအစီအစဉ် ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။