ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်/ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ

မြန်မာနိုင်ငံ ရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ဥပဒေများ


 

​​(၂၀၀၂)(မြန်မာ)

 

(၂၀၁၃) (မြန်မာ)