ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း / ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ